Loading...
X

Sign up


Sign up and gain access
to new free photos every week


I want to receive newsletter and special offers.Already have account? Sign in
X

Sign in


Forgot password?

Still not having free account ? Sign up.
X

Forgot password?


Type your e-mail adress below,
and we will send you a password resetting
link.


Go back to sign in
X

Fill in the required fields


WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

 

Niniejsze warunki regulują kwestie związane z korzystaniem z witryny www.fullhousestock.com (dalej „Witryna”). Niniejsza Witryna jest zarządzana i obsługiwana przez Media Trading Group sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, prowadzącą serwis pod nazwą FullHouseStock (dalej „FullHouseStock”). Dostęp do Witryny i korzystanie z niej jest zapewniane przez FullHouseStock pod warunkiem zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania z Witryny. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Warunków korzystania z Witryny, nie powinien uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

FullHouseStock może zmieniać i aktualizować Warunki korzystania z Witryny w dowolnym momencie, bez konieczności powiadamiania Użytkowników. Zalecamy regularnie przeglądać Warunki korzystania z Witryny. Uzyskiwanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej po zamieszczeniu takich zmian jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

 

Korzystanie z Witryny

Witryna oraz wszystkie opublikowane treści (dalej „Treści”) są przeznaczone dla użytkowników FullHouseStock (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”). Nie wolno wykorzystywać Witryny i Treści do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub z prawem. Zabronione jest zwłaszcza: (a) pobieranie, kopiowanie lub udostępnianie pojedynczych lub wszystkich elementów Witryny lub Treści bez pisemnej zgody lub licencji FullHouseStock, lub w sposób naruszający postanowienia wspomnianej licencji; (b) dokonywanie pozyskiwania danych, korzystanie z robotów lub podobnych metod zbierania bądź pobierania danych; (c) manipulowanie lub wyświetlanie w inny sposób elementów Witryny lub Treści, poprzez stosowanie ramek lub podobnej technologii nawigacyjnej; (d) rejestrowanie, subskrybowanie, rezygnowanie z subskrypcji lub próby zarejestrowania, zasubskrybowania, rezygnacji z subskrypcji produktu lub usługi FullHouseStock w imieniu jakichkolwiek osób trzecich w przypadku braku wyraźnej zgody zainteresowanej osoby trzeciej oraz (e) korzystanie z Witryny lub Treści w celach innych niż przewidziane, określone wyłącznie przez FullHouseStock, w tym w szczególności, zniesławienia, obrazy, nękania, prześladowania, grożenia, lub w inny sposób naruszania praw innych Użytkowników (takich jak prywatność), i/lub publikowania, zamieszczania, dystrybuowania lub rozpowszechniania zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, naruszających prawo materiałów bądź informacji.

 

Własność intelektualna

Wszystkie Treści (w tym sposób ich organizacji i prezentacji) w Witrynie należą do FullHouseStock lub są licencjonowane przez FullHouseStock oraz mogą być przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej FullHouseStock lub licencjodawców FullHouseStock.

Jeśli nie została zawarta osobna umowa z FullHouseStock, na przykład Umowa Licencyjna dotycząca Treści, jakiekolwiek inne wykorzystywanie Treści bez pisemnej zgody FullHouseStock jest zabronione.

Treści mogą być wykorzystywane i kopiowane wyłącznie do własnych, niekomercyjnych, osobistych lub edukacyjnych celów, z zastrzeżeniem, że nie są modyfikowane, a informacje o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej nie są usuwane. Tworzenie utworów zależnych i wykorzystywanie Treści w dowolny inny sposób jest zabronione.

 

Znaki towarowe

[wskazać znaki towarowe należące do FullHouseStock] oraz wszelkie inne produkty, nazwy usług lub slogany, które pojawiają się w naszej Witrynie, są znakami towarowymi FullHouseStock oraz jej Dostawców lub licencjodawców. Powielanie, podrabianie i wykorzystywanie (w całości lub częściowo) powyższych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody FullHouseStock lub odpowiedniego podmiotu jest zabronione. Używanie znaczników meta oraz ukrytego tekstu zawierającego słowo „FullHouseStock” lub jakiekolwiek inne nazwy, znaki towarowe lub nazwy produktów bądź usług FullHouseStock bez uprzedniej pisemnej zgody FullHouseStock jest zabronione. Co więcej, wygląd oraz funkcjonalność Witryny, włącznie z nagłówkami, grafikami, ikonami przycisków i skryptami, są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub elementami wizerunku handlowego firmy FullHouseStock, których powielanie, podrabianie oraz wykorzystywanie (w całości lub częściowo) bez uprzedniej pisemnej zgody FullHouseStock jest zabronione. Wszelkie inne znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy produktów i firm lub pojawiające się w Witrynie znaki graficzne należą do ich odpowiednich właścicieli. Odwołania do produktów, usług, procesów lub innych informacji na podstawie nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta, dostawcy itp. nie stanowią ani nie implikują promowania, sponsorowania ani rekomendacji ze strony FullHouseStock.

 

Prywatność

FullHouseStock szanuje prawo do prywatności osób, z którymi współpracuje. Dokument o nazwie Polityka Prywatności FullHouseStock opisuje starania podejmowane w celu ochrony prywatności oraz procedury gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób, odwiedzających Witrynę. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z Polityką Prywatności FullHouseStock dostępną pod adresem.

 

Aktualność Witryny

FullHouseStock regularnie aktualizuje informacje zawarte w Witrynie. FullHouseStock nie może jednak zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za dokładność, aktualność ani kompletność informacji w Witrynie. FullHouseStock może poprawiać, uzupełniać lub usuwać informacje, usługi i/lub zasoby zawarte w Witrynie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez uprzedniego powiadamiania byłych, obecnych i potencjalnych Użytkowników.

 

Linki z Witryny

Witryna może zawierać linki do innych witryn nie należących do FullHouseStock; Linki takie są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla Użytkownika. Z faktu użycia takich linków nie wynika, że FullHouseStock monitoruje lub popiera te witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że FullHouseStock nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie witryny ani też FullHouseStock nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.

 

Oprogramowanie internetowe lub wirusy komputerowe

Z powodów ograniczeń technicznych Internetu kopie informacji zawartych w  Witrynie tworzone za pomocą oprogramowania internetowego i przesyłane przez Internet mogą być błędne lub niepełne. Z Witryny nieumyślnie pobrane mogą zostać także wirusy komputerowe oraz inne szkodliwe oprogramowanie.

FullHouseStock nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie, wirusy komputerowe lub inne pliki bądź programy mające charakter destrukcyjny, szkodliwy lub zakłócający pracę komputera, które mogą zainfekować lub w inny sposób wpływać na działanie sprzętu komputerowego lub innych urządzeń w wyniku uzyskiwania dostępu do Witryny, korzystania z niej, przeglądania jej albo pobrania z niej dowolnych Treści. FullHouseStock zaleca zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego lub innego, które chroniłoby system Użytkownika.

 

Wyłączenie gwarancji

WITRYNA ORAZ TREŚCI SĄ DOSTARCZONE „W STANIE W JAKIM SĄ", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, W FORMIE WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU. FullHouseStock NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB TREŚCI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE KORZYSTANIE Z NICH BĘDZIE PRZEBIEGAŁO BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY I TREŚCI, W TYM TAKŻE Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB TREŚCI W NIEJ ZAWARTYCH.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FullHouseStock, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY, PARTNERZY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU PRAWNEGO (W TYM Z  TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ, W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA ITD.) ZA SZKODĘ RZECZYWISTĄ PONIESIONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB KORZYŚCI PRZEZ NIEGO UTRACONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI Z NIEJ POBRANYCH BĄDŹ UZYSKANYCH W INNY SPOSÓB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, W TYM SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FullHouseStock LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI BĄDŹ MOGLI WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY BĄDŹ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB WYKORZYSTANIEM W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOWOLNEJ CZĘŚCI ALBO CAŁOŚCI WITRYNY LUB TREŚCI NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY ZAPŁACONEJ FullHouseStock PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB TREŚCI.

 

Zwolnienie FullHouseStock z odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo, Użytkownik zgadza się zwolnić FullHouseStock z odpowiedzialność i nie występować z roszczeniami wobec FullHouseStock wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia lub powiązanych z jakimkolwiek naruszeniem dowolnych postanowień niniejszych Warunków korzystania z Witryny przez Użytkownika lub inną osobę występującą w jego imieniu.

 

Powiadomienia i procedura zgłaszania naruszeń

FullHouseStock szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów i wymaga tego samego zachowaia od Użytkowników. Jeśli Użytkownik uważa, że przysługujące mu prawa własności intelektualnej zostały naruszone, powinien poinformować o tym FullHouseStock, kierując do FullHouseStock pismo zawierające następujące informacje:


Listy do FullHouseStock prosimy zaadresować następująco:

FullHouseStock
Media Trading Group sp. z o.o.
Ul. Wolańskiego 23
05-300 Mińsk Mazowiecki
Polska

Do wiadomości Prezesa Zarządu

 

Poczta elektroniczna

Aby skontaktować się z FullHouseStock, wystarczy przesłać wiadomość e-mail pod adres e-mail: biuro@fullhousestock.com. Internet nie jest jednak w pełni bezpiecznym medium – każda wiadomość może zostać utracona, przechwycona lub zmieniona. FullHouseStock nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korespondencją przychodzącą lub wychodzącą z tego adresu. W odniesieniu do wszelkich informacji przekazywanych nam za pośrednictwem Witryny lub poczty e-mail Użytkownik potwierdza, iż:

 

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania z Witryny oraz stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a FullHouseStock na podstawie Warunków korzystania z Witryny podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i FullHouseStock zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z niniejszych Warunków korzystania z Witryny.

 

Postanowienia ogólne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie bądź brak egzekucji ze strony FullHouseStock prawa lub środka prawnego przewidzianego w Warunkach korzystania z Witryny (lub przysługującego FullHouseStock na podstawie prawa właściwego) nie będzie stanowiło formalnego zrzeczenia się takich przysługujących FullHouseStock praw, a takie prawa i środki prawne pozostaną dostępne dla FullHouseStock.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z Witryny lub jego fragment są całkowicie lub częściowo niewykonalne, strony, a w przypadku braku zgody stron właściwy sąd, zastąpią takie postanowienie w całości lub w części, możliwym do wyegzekwowania postanowieniem, które w możliwie jak największym stopniu będzie odzwierciedlać warunki niewykonalnego postanowienia lub jego części. Pozostałe postanowienia Warunków korzystania z Witryny pozostaną w mocy i będą wykonalne.

Strony potwierdzają, że niniejsze Warunki korzystania z Witryny i wszystkie dokumenty z nimi związane zostały sporządzone w języku polskim.

 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania z Witryny należy kierować do FullHouseStock na adres biuro@fullhousestock.com lub zgłaszać telefonicznie pod numerem +48604208207.