Loading...
X

Sign up


Sign up and gain access
to new free photos every week


I want to receive newsletter and special offers.Already have account? Sign in
X

Sign in


Forgot password?

Still not having free account ? Sign up.
X

Forgot password?


Type your e-mail adress below,
and we will send you a password resetting
link.


Go back to sign in
X

Fill in the required fields


UMOWA CZŁONKOWSKA


Umowa członkowska reguluje kwestie związane z członkostwem w społeczności użytkowników witryny www.fullhousestock.com (dalej „Witryna”) zapewniając pełny dostęp do przeznaczonych dla członków będących zarejestrowanymi Użytkownikami (dalej „Członkowie”) części Witryny. Niniejsza Umowa członkowska („Umowa członkowska”) stanowi uzupełnienie Warunków korzystania z Witryny. Terminy pisane wielką literą, lecz nie zdefiniowane w Umowie członkowskiej, zachowują znaczenie nadane im w Warunkach korzystania z Witryny.


Możliwość uzyskania dostępu do części Witryny przeznaczonej dla Członków i korzystania z niej jest oferowana przez FullHouseStock pod warunkiem zaakceptowania warunków i postanowień zawartych w Umowie członkowskiej i Warunkach korzystania z Witryny. Uzyskanie dostępu do części Witryny przeznaczonej dla Członków i korzystanie z niej oznacza zaakceptowanie warunków i postanowień zawartych w Umowie członkowskiej i Warunkach korzystania z Witryny. Jeśli użytkownik nie akceptuje Umowy członkowskiej i Warunków korzystania z Witryny, nie powinien uzyskiwać dostępu do części Witryny przeznaczonej dla Członków. W przypadku rozbieżności między Umową członkowską i Warunkami korzystania z Witryny, postanowienia Umowy członkowskiej są rozstrzygające.


FullHouseStock zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji, w dowolnym momencie, części lub całości Umowy członkowskiej według własnego uznania. Zmiany takie będą obowiązywały od chwili umieszczenia w Witrynie odpowiedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie z części Witryny przeznaczonej dla Członków, po ogłoszeniu takiej zmiany, jest równoznaczne z wiążącym zaakceptowaniem postanowień i warunków niniejszej Umowy członkowskiej, włącznie ze zmianami lub modyfikacjami wprowadzonymi przez FullHouseStock, na podstawie powyższego zastrzeżenia. Jeśli Użytkownik nie będzie mógł zaakceptować zmienionych lub zmodyfikowanych warunków i postanowień Umowy członkowskiej, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z części Witryny przeznaczonej dla Członków.

 

Punkty kredytowe na pobieranie

Punkty kredytowe na pobieranie można kupować na stronie „Zakup punktów kredytowych”, należącej do części Witryny przeznaczonej dla Członków. Punkty kredytowe można kupować w trybie online, posługując się kartą kredytową VISA, MasterCard lub AMEX, płatnością PayPal, jak również czekiem lub przekazem pocztowym.

Cena punktów kredytowych kupowanych za pośrednictwem Witryny jest określona w Witrynie w momencie zakupu. Po podaniu danych karty kredytowej Użytkownik potwierdza, ze jest jej właścicielem, a informacje dotyczące płatności są poprawne. Zatwierdzając zakup produktu lub usługi, Użytkownik upoważnia FullHouseStock do obciążenia wskazanej karty kredytowej lub konta PayPal łączna kwotą zakupu.


Korzystanie z Treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, ze Witryna zawiera lub może zawierać Treści, które należą do FullHouseStock, podmiotów stowarzyszonych lub innych podmiotów (w tym innych członków) lub są licencjonowane przez FullHouseStock oraz mogą być przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej FullHouseStock lub licencjodawców FullHouseStock, podmiotów stowarzyszonych lub innych podmiotów (w tym innych Członków).

Modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, przekazywanie lub wprowadzanie do obrotu, reprodukowanie, opracowywanie na podstawie Treści utworów zależnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie, prezentowanie, odtwarzanie techniką inżynierii wstecznej (reverse engineering) lub wykorzystywanie jakiejkolwiek części lub całości Treści w inny sposób, poza wyraźnie określonymi, jako dozwolone w niniejszej Umowie członkowskiej lub dowolnej innej umowie dotyczącej takich Treści lub ich część w momencie pobierania (na przykład w Umowie licencyjnej dotyczącej Treści), jest zabronione.
Treści są udostępniane w Witrynie przez Użytkowników zawierających Umowy o Udostępnianie Utworów na zasadach wyłączności lub niewyłączności (określane łącznie jako „Umowy o Udostępnianie”). Zgodnie z postanowieniami obowiązujących Umów o Udostępnianie Użytkownik może umieszczać w Witrynie dowolne Treści, praw do których jest w całości właścicielem. Treści można pobierać tylko na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie członkowskiej, a w dalszej kolejności obowiązującej  Umowie Licencyjnej dotyczącej Treści.

 

Dane rejestracyjne i bezpieczeństwo konta użytkownika

W związku z możliwością korzystania z Witryny Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. podawania dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji dotyczących jego osoby, o które będzie pytany przy uzupełnianiu formularzy rejestracyjnych w Witrynie ("Dane Rejestracyjne");
  2. udostępniania oraz niezwłocznej aktualizacji Danych Rejestracyjnych oraz wszelkich innych informacji przekazywanych FullHouseStock przez Użytkownika, w celu zachowania ich dokładności, aktualności i kompletności;
  3. zachowywania bezpieczeństwa swojego hasła i danych identyfikacyjnych;
  4. niezwłocznego powiadamiania FullHouseStock o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu swojego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa;
  5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania dokonywane w ramach jego konta; oraz
  6. ponoszenia wszelkiego ryzyka związanego z nieuprawnionym dostępem do Danych Rejestracyjnych oraz jakichkolwiek innych informacji, które Użytkownik przekazuje FullHouseStock.

Reguły postępowania

Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać Witryny do jakichkolwiek bezprawnych lub zabronionych w myśl niniejszej Umowy członkowskiej celów. Na przykład umieszczając Treści w Witrynie lub komunikując się za jej pośrednictwem, w tym także na dowolnym forum, chat-room`ie lub w inny sposób („Forum”) udostępniony w Witrynie lub poprzez nią, Użytkownik zgadza się w szczególności nie wykonywać żadnej z następujących czynności:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Fora służą komunikacji publicznej, a nie prywatnej. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że żadna komunikacja (wiadomość, przekaz) ani Treści osób trzecich nie są popierane przez FullHouseStock; żadna komunikacja osób trzecich ani Treści nie mogą być uznawane za kontrolowane, monitorowane ani zatwierdzone przez FullHouseStock. Zgodnie z wyjaśnieniem poniżej, FullHouseStock zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej wiadomości, komunikacji, Treści lub innymi materiałów umieszczanych w Witrynie z dowolnego powodu i bez powiadomienia.

Użytkownik zgadza się także nie wykorzystywać Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować jej uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub spowolnienie ani przeszkadzać innym Użytkownikom w bezproblemowym korzystaniu z Witryny. Użytkownik zgadza się także nie próbować uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do kont innych Użytkowników FullHouseStock, systemów komputerowych ani sieci powiązanych z Witryną. Użytkownik zgadza się także nie pozyskiwać ani nie próbować pozyskać jakichkolwiek materiałów lub informacji w sposób, który nie został celowo udostępniony lub umożliwiony przez Witrynę.


Zarzadzanie Treściami

FullHouseStock nie przegląda i nie może przeglądać całości komunikacji lub Treści umieszczanej w Witrynie, a także nie ponosi odpowiedzialności za tą komunikację ani Treści. Niezależnie od powyższego, FullHouseStock zastrzega sobie prawo do usuwania, przenoszenia i edytowania dowolnej komunikacji lub Treści, które uzna za naruszające lub mogące naruszać niniejsza Umowę członkowską bądź za niedopuszczalne z innych powodów. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za całość komunikacji i Treści wysyłanej w powiązaniu z jego Nazwą członka. FullHouseStock ma prawo, ale nie obowiązek, poprawiać wszelkie błędy i braki w dowolnej Treści, według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że sprawdzanie poprawności Treści w celu określenia Treści zaakceptowanych wykonywane jest przez FullHouseStock jedynie fakultatywnie.

 

Informacje poufne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Informacje poufne (zdefiniowane poniżej), które uzyska w wyniku zawarcia niniejszej Umowy członkowskiej oraz korzystając z Witryny, stanowią cenne, poufne, zastrzeżone informacje FullHouseStock i licencjodawców FullHouseStock. W związku z powyższym Użytkownik zgadza się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy członkowskiej i po jej wygaśnięciu nie wykorzystywać ani nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek Informacji poufnych bez pisemnego zezwolenia ze strony FullHouseStock, poza sytuacjami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie członkowskiej lub w których jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

Na potrzeby niniejszej Umowy członkowskiej „Informacje Poufne” to wszelkie dane, informacje, dokumenty, oprogramowanie lub materiały powiązane z działalnością i zarządzaniem przedsiębiorstwem, dotyczące FullHouseStock, jej członków, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i licencjobiorców, które są oznaczone, jako poufne lub które są oczywiście poufne, a w szczególności dotyczące: modeli i działań biznesowych, procesów, produktów, projektów, cen, promocji, planów biznesowych, potencjalnych kontraktów, współpracy, Treści, grafiki, dokumentacji, finansów, badań, rozwoju, know-how, metodologii prac, tajemnic handlowych, materiałów szkoleniowych, personelu, tożsamości lub jakichkolwiek danych osobowych członków i klientów a także praw własności intelektualnej.

 

Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić FullHouseStock, podmioty stowarzyszone z FullHouseStock oraz ich odpowiednich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, udziałowców, partnerów i przedstawicieli (łącznie określanych jako „Podmioty FullHouseStock”) z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, kosztów i wydatków (w tym kosztów pełnomocników procesowych), na które mogą być narażone Podmioty FullHouseStock w związku z: (i) korzystaniem lub rzekomym korzystaniem z Witryny przez dowolną osobę, upoważnioną przez Użytkownika lub nie, przy użyciu jego Nazwy Użytkownika; lub (ii) w wyniku dowolnej komunikacji (wiadomości, przekazu) lub Treści umieszczonej w Witrynie przy użyciu Nazwy Użytkownika; lub (iii) w wyniku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy członkowskiej przez Użytkownika. FullHouseStock zastrzega sobie prawo, do przejęcia od Użytkownika, na jego koszt, wyłącznej kontroli nad prowadzeniem obrony we wszelkich sprawach w przeciwnym razie podlegających przejęciu przez Użytkownika odpowiedzialności; użytkownik oświadcza, iż będzie współpracował z FullHouseStock w zakresie prowadzenia obrony przed takimi roszczeniami.

 

Czas trwania Umowy członkowskiej i jej rozwiązanie

Niniejsza Umowa członkowska obowiązuje do momentu rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać niniejsza Umowę członkowską w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@fullhousestock.com lub dostarczając oświadczenie na piśmie lub w inny akceptowany przez FullHouseStock sposób, który umożliwia potwierdzenie tożsamości Użytkownika i jego zamiaru rozwiązania umowy. FullHouseStock zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub odebrania prawa Użytkownika do uzyskiwania dostępu do części Witryny przeznaczonych dla Członków według własnego uznania, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. FullHouseStock może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub wstrzymać działanie dowolnego lub wszystkich funkcjonalności Witryny, w tym także dowolnej funkcji, bazy danych lub Treści, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.
FullHouseStock może także wstrzymać lub zawiesić dostęp Użytkownika do części Witryny przeznaczonych dla Członków z powodu jego nieaktywności, która jest definiowana jako nieuzyskiwanie dostępu do części Witryny przeznaczonych dla Członków przez dłuższy, określany w rozsądnym wymiarze przez FullHouseStock, okres.

Rozwiązanie niniejszej Umowy członkowskiej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania płatności należnych FullHouseStock w myśl niniejszej Umowy członkowskiej ani ze zobowiązania do niewykorzystywania części Witryny przeznaczonych dla Członków lub Treści w sposób inny niż dozwolony w myśl niniejszej Umowy członkowskiej lub dowolnej innej umowy zawartej w czasie pobierania Treści (na przykład Umowy Licencyjnej dotyczącej Treści). Rozwiązanie niniejszej Umowy członkowskiej nie będzie stanowiło uszczerbku dla praw, możliwości obrony i ograniczenia odpowiedzialności FullHouseStock zapewnianych przez niniejszą Umowę członkowska; te postanowienia pozostają dla stron wiążące pomimo rozwiązania niniejszej Umowy członkowskiej.

W przypadku wstrzymania dostępu Użytkownika do części Witryny przeznaczonych dla Członków, Użytkownik zgadza się zrzec wszystkich pozostałych punktów kredytowych na pobieranie.

 

Wyłączenie gwarancji

WITRYNA ORAZ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE W JAKIM SĄ", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, W FORMIE WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU. FullHouseStock NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB TREŚCI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE KORZYSTANIE Z NICH BĘDZIE PRZEBIEGAŁO BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW. FullHouseStock NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB TREŚCI DOSTĘPNE DO POBRANIA ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB ZAGROŻEŃ PODOBNEGO RODZAJU BĄDŹ CECH O CHARAKTERZE DESTRUKCYJNYM.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY I TREŚCI, W TYM TAKŻE Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI W NIEJ ZAWARTYCH.
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FullHouseStock, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY, PARTNERZY, LICENCJODAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU PRAWNEGO (W TYM Z  TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ, W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA ITD.) ZA SZKODĘ RZECZYWISTĄ PONIESIONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB KORZYŚCI PRZEZ NIEGO UTRACONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI Z NIEJ POBRANYCH BĄDŹ UZYSKANYCH W INNY SPOSÓB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, W TYM SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FullHouseStock LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI BĄDŹ MOGLI WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA FullHouseStock WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY CZŁONKOWSKIEJ, BĄDŹ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB WYKORZYSTANIEM W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOWOLNEJ CZĘŚCI, ALBO CAŁOŚCI WITRYNY LUB TREŚCI NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY ZAPŁACONEJ FullHouseStock PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB TREŚCI.

 

Ograniczenia wiekowe i odpowiedzialność

Użytkownik gwarantuje, że jego wiek pozwala mu korzystać z Witryny i uprawnia do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w związku z korzystaniem z Witryny. Użytkownik zgadza się ponosić pełną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny (oraz za używanie jego Nazwy Użytkownika i haseł przez inne osoby, a w szczególności przez pozostające pod jego opieką osoby niepełnoletnie). Użytkownik zgadza się nadzorować osoby niepełnoletnie korzystające z Witryny przy użyciu jego Nazwy Użytkownika lub konta.

 

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa członkowska oraz stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a FullHouseStock na podstawie Umowy członkowskiej podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i FullHouseStock zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z niniejszej Umowy Członkowskiej.

Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu wszelkich wymaganych powiadomień lub procedur listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres lub wg danych kontaktowych przekazanych przez niego w momencie uzyskiwania po raz pierwszy dostępu do części Witryny przeznaczonej dla Członków.

 

Postanowienia ogólne

Użytkownik w szczególności potwierdza, że poza postanowieniami niniejszej Umowy członkowskiej zapoznał się także z postanowieniami zawartymi w dokumencie Warunki korzystania z Witryny, Polityka Prywatności FullHouseStock oraz innymi umowami, które mogą być włączone poprzez odniesienia w tym dokumencie, zgadzając się przestrzegać postanowień tych włączonych umów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie bądź brak egzekucji ze strony FullHouseStock prawa lub środka prawnego przewidzianego w niniejszej Umowie członkowskiej (lub przysługującego FullHouseStock na podstawie prawa właściwego) nie będzie stanowiło formalnego zrzeczenia się takich przysługujących FullHouseStock praw, a takie prawa i środki prawne pozostaną dostępne dla FullHouseStock.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy członkowskiej okaże się częściowo lub całkowicie niewykonalne, strony, a w przypadku braku porozumienia między stronami, właściwy sąd, zastąpi takie postanowienie w całości lub w części postanowieniem wykonalnym lub postanowieniami, które w możliwie największym stopniu odzwierciedlą warunki określone we wspomnianym niewykonalnym postanowieniu lub w jego części. Pozostałe postanowienia Umowy członkowskiej pozostaną w mocy i będą wykonalne.

Niniejsza Umowa jest zawierana z Użytkownikiem i nie może on dokonać cesji swoich praw i obowiązków na osobę trzecią, bez uzyskania pisemnej zgody FullHouseStock. FullHouseStock może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy członkowskiej na rzecz dowolnego innego podmiotu, jeśli podmiot ten zgadza się na przestrzeganie jej postanowień, na co Użytkownik akceptując Umowę członkowską jednoznacznie wyraża zgodę.

Strony ustaliły, że niniejsza Umowa członkowska i wszystkie dokumenty z nią związane zostały sporządzone w języku polskim.

 

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące Witryny lub Umowy członkowskiej prosimy kierować do FullHouseStock na adres biuro@fullhousestock.com lub telefonicznie pod numerem: +48604208207.

 

Oświadczenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY CZŁONKOWSKIEJ, ZROZUMIAŁ JĄ I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ JEJ WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ. PONADTO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST TO PEŁNA I JEDYNA POSTAĆ UMOWY MIĘDZY NIM SAMYM I FullHouseStock, KTÓRA ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE I UMOWY, USTNE LUB PISEMNE, A TAKŻE WSZELKĄ INNĄ KOMUNIKACJĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I FullHouseStock DOTYCZĄCĄ NINIEJSZEJ UMOWY CZŁONKOWSKIEJ.