Loading...
X

Sign up


Sign up and gain access
to new free photos every week


I want to receive newsletter and special offers.Already have account? Sign in
X

Sign in


Forgot password?

Still not having free account ? Sign up.
X

Forgot password?


Type your e-mail adress below,
and we will send you a password resetting
link.


Go back to sign in
X

Fill in the required fields


Umowa Licencyjna Full House Stock 

 

Niniejsza umowa licencyjna (dalej „Umowa”) reguluje zasady korzystania z utworów fotograficznych, filmowych, dźwiękowych i innych (dalej „Utwory”) umieszczonych na stronach www.fullhousestock.com oraz innych stronach administrowanych przez Full House Stock (dalej „Strona Internetowa”), przez zarejestrowanych użytkowników Strony Internetowej (dalej „Użytkownicy”) oraz przez osoby nabywające prawo do korzystania z Utworów (dalej „Licencjobiorcy”). Wszystkie Utwory umieszczone na Stronie Internetowej podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej Full House Stock. Jakiekolwiek korzystanie z Utworów wymaga akceptacji wszystkich postanowień niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik Strony Internetowej nie akceptuje warunków Umowy, proszony jest o nie korzystanie ze Strony Internetowej i nie pobieranie Utworów. 

Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga również akceptacji „Warunków korzystania z witryny” (dalej „Warunki”), „Umowy członkowskiej” i „Polityki prywatności” umieszczonych w zakładce „Aspekty prawne”. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią wszystkich dokumentów w zakładce „Aspekty prawne”, jak również, że rozumie i akceptuje ich postanowienia. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy Umową a innymi dokumentami umieszczonymi na Stronie Internetowej, przeważające będą postanowienia Umowy. 

Rejestrując nowe konto użytkownik Strony Internetowej zapewnia, że jest osobą pełnoletnią, ma zdolność do zawarcia Umowy, a w szczególności ma pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została ograniczona w żaden sposób postanowieniem sądu, i nie zostało wszczęte jakiekolwiek postanowienie w celu pozbawienia go lub ograniczenia jego pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również w pełni akceptuje postanowienia niniejszej Umowy. 

 

1. Strony Umowy. 

Niniejsza Umowa jest dokumentem prawnie wiążącym Full House Stock oraz Użytkownika/Licencjobiorcę, który zamierza pobierać Utwory oraz korzystać z nich. 

a. Poprzez Stronę Internetową Full House Stock sublicencjonuje Utwory dostarczone przez podmioty trzecie („Dostawcy”). Poprzez zawarcie stosownej umowy, upload lub dostarczenie Utworów w inny sposób, Dostawcy upoważniają Full House Stock do udzielania licencji na korzystanie z Utworów przez Użytkowników oraz Licencjobiorców. Full House Stock nie jest przedstawicielem Dostawców, którzy jedynie upoważniają ją do licencjonowania Utworów, ani przedstawicielem Licencjobiorców, którzy jedynie korzystają z Utworów. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego, Licencjobiorca niniejszym nieodwołalnie zrzeka się, bezwarunkowo zwalnia oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań (w tym z tytułu szkód wtórnych), jakiegokolwiek rodzaju, znanych i nieznanych, jakie Licencjobiorca mógłby podnieść wobec Full House Stock w związku z lub w wyniku jakiegokolwiek korzystania lub uzyskania licencji na korzystanie z Utworów. 

b. W niniejszej Umowie terminy „Użytkownik” oraz „Licencjobiorca” odnoszą się do: (a) osoby, która utworzyła dla siebie konto poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie www.fullhousestock.com („Konto Full House Stock”), akceptując w ten sposób warunki Umowy oraz udzielanych licencji, lub (b) Pracodawcę takiej osoby („Pracodawca”), jeśli taka osoba zawiera Umowę i uzyskuje licencje w imieniu swego Pracodawcy. Jeśli taka osoba zawiera Umowę i uzyskuje licencje w imieniu swego Pracodawcy, to tym samym oświadcza i zapewnia, że: (a) została należycie upoważniona przez Pracodawcę do zawarcia Umowy, licencje zostaną uzyskane w imieniu Pracodawcy oraz że Pracodawca zaakceptował warunki Umowy i udzielił stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu Pracodawcy w zakresie pozwalającym na skuteczne zawarcie prawnie wiążącej Umowy w imieniu Pracodawcy, (b) Utwory zostaną wykorzystane jedynie na rzecz Pracodawcy oraz Utwory nie zostaną wykorzystane na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu bez zawarcia odrębnej umowy z Full House Stock, (c) będzie przestrzegała postanowień Umowy oraz poinformuje Pracodawcę o konieczności ich przestrzegania. 

 

2. Udzielenie Licencji. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Full House Stock udziela Licencjobiorcy niewyłączną, ogólnoświatową, nieprzenaszalną licencję do korzystania z Utworów na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie zwielokrotniania – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów oraz egzemplarzy materiałów stworzonych przez Licencjobiorcę zawierających Utwory („Utwory Końcowe”); 

b. w zakresie rozpowszechniania Utworów i Utworów Końcowych – publikowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym umieszczanie i transmitowanie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet, publiczne wystawienie, publiczne wykonanie, publiczne wyświetlenie, publiczne odtworzenie, nadawanie i remitowanie; 

c. w zakresie obrotu – sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Utworów Końcowych; 

d. w zakresie inkorporowania – włączenie Utworów do innych utworów lub do utworów zbiorowych oraz zestawianie Utworów z elementami graficznymi i tekstowymi w celu stworzenia Utworów Końcowych; 

e. w zakresie modyfikacji – dokonywanie zmian nie wykraczających poza korekty kolorystyczne, retusze i kadrowanie, jak również korzystanie i rozporządzanie tak stworzonymi opracowaniami w zakresie identycznym jak określono w niniejszej Umowie dla Utworów. Modyfikacje nie mogą deprecjonować Utworu lub twórczości autora, kwestionować reputacji osób sportretowanych, czy też w negatywny sposób zniekształcać przedstawiane w Utworze treści. 

Korzystanie na jakichkolwiek z wyżej wymienionych pól eksploatacji podlega ograniczeniom wybranej przez Licencjobiorcę opcji licencji: „Licencji Standardowej” lub „Licencji Rozszerzonej”, które zostały opisane poniżej oraz określone dla konkretnych Utworów na Stronie Internetowej. Niektóre opcje licencji mogą nie być dostępne dla poszczególnych Utworów lub poszczególnych Licencjobiorców. 

Niniejsza licencja jest udzielona pod warunkiem: (a) przestrzegania przez Licencjobiorcę wszystkich postanowień Umowy, oraz (b) dokonania przez Licencjobiorcę płatności pełnej kwoty opłaty licencyjnej oraz wszelkich innych opłat związanych z poszczególnymi Utworami lub opcjami licencji wybranymi przez Licencjobiorcę, które zostaną wyświetlone na Stronie Internetowej przed dokonaniem płatności oraz zestawione na fakturze. W przypadku niedokonania przez Licencjobiorcę płatności pełnej kwoty opłaty licencyjnej w terminie wskazanym na fakturze lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie pomiędzy Full House Stock a Licencjobiorcą, Licencjobiorca traci prawo do jakiegokolwiek korzystania z Utworów począwszy od dnia bezpośrednio następującego po dniu w którym przypada termin płatności. Utrata prawa do korzystania z Utworów nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku dokonania płatności pełnej kwoty opłaty licencyjnej. Prawo do korzystania z Utworów może zostać przywrócone w chwili dokonania płatności pełnej kwoty opłaty licencyjnej, powiększonej o znajdujące zastosowanie odsetki oraz poniesione przez Full House Stock koszty windykacji. 

Licencjobiorca nie ma prawa do sublicencjonowania Utworów, lecz ma prawo do wykorzystywania Utworów w projektach przygotowywanych na rzecz osób lub podmiotów trzecich, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub działając na zlecenie tych osób lub podmiotów. Osoby takie lub podmioty mogą korzystać z Utworów jedynie w ramach stworzonych przez Licencjobiorcę utworów końcowych, bez prawa do wykorzystania Utworów w jakimkolwiek innym zakresie bez nabycia odrębnej licencji na korzystanie z Utworu we własnym zakresie. W ramach uzyskanej licencji Licencjobiorca sporządzający projekty na rzez osób lub podmiotów trzecich, może wykorzystywać Utwory tylko dla jednej osoby lub podmiotu. Wykorzystanie tego samego Utworu w projekcie dla innej osoby lub podmiotu wymaga nabycia odrębnej licencji. 

Full House Stock może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę oraz prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworów w przypadku, gdy Licencjobiorca nie będzie przestrzegać jakiegokolwiek postanowienia Umowy bądź innych dokumentów z zakładki Aspekty Prawne, lub gdy nie dokona płatności całkowitych kwot należnych opłat w wyznaczonym w terminie. W takich przypadkach Full House Stock będzie uprawniona do wykonania wszelkich praw i podjęcia wszelkich środków prawnych przysługujących jej na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 

 

2.1. Licencja Standardowa. 

Licencja Standardowa obejmuje następujące prawa i ograniczenia: 

a. Dozwolony zakres korzystania. 

Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w pkt. 2.1.b. („Niedozwolony zakres korzystania”), Licencjobiorca może wykorzystywać Utwory w następujących Utworach Końcowych: 

 1. w materiałach marketingowych, reklamowych i promocyjnych nie przeznaczonych do sprzedaży detalicznej oraz w nakładzie nie przekraczającym 250 000 egzemplarzy, w tym, przykładowo: w reklamowych materiałach drukowanych, reklamach prasowych, materiałach marketingu bezpośredniego, broszurach, folderach, ulotkach, materiałach prasowych, materiałach POS, biletach, kalendarzach reklamowych, katalogach produktów oraz na opakowaniach produktów; 

 1. w publikacjach wydawniczych, jako ilustracja materiałów redakcyjnych oraz sponsorowanych (advertorial), których nakład nie przekracza 250 000 egzemplarzy, takich jak, przykładowo: czasopisma, gazety, publikacje książkowe, za wyjątkiem okładek książek;  

 1. w publikacjach internetowych oraz innych elektronicznych, z wyłączeniem produktów elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży (o których mowa w pkt. 2.2 b), w tym w Internecie w maksymalnej wielkości 1200x800 pikseli oraz w kampaniach reklamowych i promocyjnych wykonywanych poprzez przekazywanie treści do urządzeń mobilnych (w tym, do telefonów komórkowych oraz urządzeń typu PDA); 

 1. w materiałach audio-wizualnych, przykładowo: w spotach reklamowych, filmach fabularnych, filmach dokumentalnych, materiałach video, teledyskach, audycjach telewizyjnych, spektaklach teatralnych, firmowych materiałach video; 

 1. w materiałach firmowych, przykładowo: w materiałach firmowej identyfikacji wizualnej, na papierze firmowym, w prezentacjach, raportach, za wyjątkiem korzystania w ramach znaku towarowego; 

 1. w reklamie zewnętrznej (na przykład na billboardach, tablicach elektronicznych, plakatach city light, nośnikach mobilnych) oraz w na nośnikach reklamy umieszczanej wewnątrz (plakaty, displaye, roll upy itp) oraz w elementach wystaw oraz dekoracji wnętrz (np. biur, holów, przestrzeni publicznej, restauracji, sklepów); 

 1. dla celów prywatnych, w materiałach nie przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, licencjonowania lub dystrybucji oraz w nakładzie nie przekraczającym 10 egzemplarzy (np. w osobistych urządzeniach elektronicznych, dekoracjach przestrzeni prywatnej, osobistych stronach internetowych, blogach, profilach, w zaproszeniach oraz na wydrukach wykorzystywanych prywatnie); 

b. Niedozwolony zakres korzystania. 

W ramach Licencji Standardowej Licencjobiorca nie może korzystać z Utworów w zakresie szerszym niż opisany w pkt. 2.1.a. Umowy, w szczególności Licencjobiorca nie może: 

 1. wykorzystywać Utworów w produktach fizycznych przeznaczonych do sprzedaży, licencjonowania lub odpłatnej dystrybucji, w szczególności w: kalendarzach, plakatach (wydrukowanych na jakimkolwiek typie materiału), kubkach, t-shirtach i innych tekstyliach, podkładkach pod myszki, zabawkach, obrazach i innych tego typu produktach; 

 1. wykorzystywać Utworów w produktach elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży, licencjonowania lub odpłatnej dystrybucji, w szczególności: w wygaszaczach ekranów, szablonach stron internetowych, szablonach prezentacji, szablonach graficznych, tapetach komputerowych, grach komputerowych, aplikacjach i innych programach komputerowych, elektronicznych kartkach pocztowych i innych tego typu produktach; 

 1. wykorzystywać lub zamieszczać Utworów na stronach internetowych lub w innych miejscach w celu reklamy sprzedaży, licencjonowania lub odpłatnej dystrybucji produktów wytwarzanych na zamówienie, w szczególności produktów wymienionych powyżej; 

 1. wykorzystywać Utworów na okładkach książek lub książek elektronicznych; 

 1. zwielokrotniać pojedynczych Utworów lub w połączeniu z innymi utworami w nakładzie przekraczającym 250 000 egzemplarzy lub w nakładzie przekraczającym 10 egzemplarzy w przypadku użyć prywatnych (2.1.a.vii), bez uprzedniego uzyskania dodatkowo płatnej Licencji Rozszerzonej. 

 

2.2. Licencja Rozszerzona. 

Licencja Rozszerzona obejmuje prawa i ograniczenia Licencji Standardowej (pkt 2.1) rozszerzone o: 

a. prawo do sporządzania dowolnej liczby egzemplarzy Utworów Końcowych; 

b. prawo do wykorzystania Utworów jako nadruki na produktach oraz w materiałach drukowanych przeznaczonych do sprzedaży, jak również prawo do wykorzystania Utworów w produktach elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży, przykładowo: 

 1. okładki książek, plakaty, kalendarze, kartki pocztowe, puzzle, karty do gry, materiały biurowe, naklejki do kolekcjonowania, kubki, t-shirty i inne tekstylia, podkładki pod myszki, zabawki i inne produkty służące rozrywce, obrazy, jak również opakowania wszystkich tych produktów, 

 1. okładki książek elektronicznych, wygaszacze ekranów, szablony stron internetowych, szablony prezentacji, programy komputerowe, gry komputerowe, elektroniczne kartki pocztowe, jak również prawo do rozpowszechniania poprzez przekazywanie treści do urządzeń mobilnych, w tym, do telefonów komórkowych oraz urządzeń typu PDA. 

3. Niedozwolony sposób korzystania. 

Licencjobiorca nie może korzystać z Utworów w sposób wyraźnie nie dozwolony w ramach wybranej opcji Licencji Standardowej lub Rozszerzonej. Poniżej przedstawiono niedozwolone zakresy korzystania w odniesieniu do wszystkich opcji. Licencjobiorca nie może: 

a. sublicencjonować, odsprzedawać, przenosić lub cedować na jakąkolwiek osobę trzecią Utworów lub praw do korzystania z Utworów udzielonych ma mocy Umowy; 

b. wykorzystywać Utworów w oderwaniu od produktu, towaru lub usługi, prowadzenia reklamy, promocji i innych form marketingu, albo popierania określonych idei, czyli nie może czerpać korzyści finansowych z Utworów wykorzystywanych samodzielnie, ani wykorzystywać Utworów w ramach jakiegokolwiek produktu, towaru lub usługi, w których Utwory mogłyby być dostępne, pozyskane lub wykorzystane jako samodzielne pliki, w oderwaniu od tegoż produktu, towaru lub usługi; 

c. udostępniać Utworów do odpłatnego lub darmowego pobrania przez osoby trzecie, za wyjątkiem udostępnienia dla osób zaangażowanych w produkcję Utworów Końcowych na rzecz Licencjobiorcy; 

d. gromadzić Utworów w celu tworzenia banku zdjęć udostępnianego poza organizacją Licencjobiorcy; 

e. wykorzystywać Utworów w sposób naruszający znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; 

f. wykorzystywać Utworów jako części znaku towarowego, znaku graficznego, nazwy handlowej, nazwy firmy, znaku usługowego, logo; 

g. w odniesieniu do kwestii wrażliwych, wykorzystywać Utworów w sposób, który może być, na podstawie rozsądnej oceny Full House Stock lub na podstawie przepisów prawa właściwego, uznany za: pornograficzny, obsceniczny, niemoralny, obrażający uczucia religijne, podważający prawa mniejszości, naruszający przepisy prawne, zniesławiający, oszczerczy lub w inny sposób naruszający dobre imię sportretowanych osób lub reputację przedstawianych dóbr, praw lub obiektów; 

h. w odniesieniu do reklamowania treści przez modeli, wykorzystywać Utworów w sposób: 

 1. sugerujący, że osoby sportretowane osobiście używają określonego produktu lub usługi lub osobiście popierają określone organizacje lub idee, 

 1. przedstawiający osoby sportretowane w kontekście kwestii uznawanych za delikatne lub drażliwe, w szczególności, lecz nie ograniczając do: niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, problemów społecznych, aktywności lub preferencji seksualnych, nadużywania substancji, przestępstw, fizycznego lub psychicznego nękania, lub w kontekście jakichkolwiek innych tematów, które mogłyby zostać rozsądnie uznane na obraźliwe lub niepochlebne dla osób sportretowanych; 

i. wykorzystywać Utworów przedstawiających osoby jako zdjęć profilowych w portalach społecznościowych; 

j. wstecznie generować, dekompilować lub rozmontowywać kod źródłowy, jeśli jest on zawarty w Utworach; 

k. usuwać notki autorskie, znaki towarowe lub inne informacje na temat praw własności umieszczone na lub w Utworach; 

l. udostępniać Utwory w taki sposób oraz w takich formatach plików cyfrowych, które umożliwiałyby pobranie Utworów lub ich rozpowszechnianie w sieciach typu peer-to-peer lub w jakichkolwiek systemach wymiany lub pobierania plików; 

m. inkorporować Utworów do wiadomości mających charakter spamu, to znaczy rozsyłanych masowo do odbiorców którzy nie zamówili przesyłanych treści. 

Niedozwolone użycie Utworów może skutkować naruszeniem praw autorskich oraz innych znajdujących zastosowanie praw i upoważnia osoby i/lub podmioty poszkodowane do domagania się odszkodowań i zgłaszania innych roszczeń przysługujących według przepisów prawa właściwego, nie wykluczając odszkodowań finansowych płatnych przez wszystkich użytkowników i beneficjentów niedozwolonego użycia. 

 

4. Dodatkowe oprogramowanie. 

Utwory mogą być pobierane w różnych formatach. W niektórych przypadkach Użytkownik może wybrać spośród formatów opisanych na stronie internetowej dla danego Utworu. Wszakże, korzystanie z Utworów zapisanych w niektórych formatach może wymagać zastosowania dodatkowego oprogramowania, podlegającego dodatkowym warunkom korzystania oraz opłatom, według wymagań producenta oprogramowania. Oprogramowanie takie nie jest zawarte w opłacie licencyjnej dotyczącej Utworów. 

 

5. Płatności i fakturowanie. 

a. Dla każdej licencji Licencjobiorca wyraża zgodę na: 

 1. zapłatę wszystkich należności związanych z danym zamówieniem, 

 1. pobranie należności (łącznie z należnymi podatkami) poprzez taką metodę płatności jaka została wybrana przez Użytkownika dla danego zamówienia. Licencjobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zgłoszenie i dokonanie zapłaty wszelkich podatków znajdujących zastosowanie do Licencjobiorcy i udzielonej licencji. Wszystkie złożone zamówienia są ostateczne i nie podlegają refundacjom ani zwrotom. 

b. Przedpłaty. Użytkownik może przedpłacić dowolną kwotę. Każda przedpłata zwiększa saldo stworzonego przez Użytkownika Konta Full House Stock. Środki pochodzące z przedpłat mogą być następnie wykorzystywane do uiszczania należności za bieżące zamówienia, oraz z tytułu innych opłat. Przedpłaty nie podlegają refundacjom ani zwrotom, oraz powinny zostać wykorzystane w okresie jednego roku od daty uiszczenia („Okres Ważności Przedpłaty”). Kwoty przedpłat niewykorzystane w Okresie Ważności Przedpłaty przepadają chyba, że Użytkownik przedłuży Okres Ważności Przedpłaty poprzez dokonanie kolejnej przedpłaty w minimalnej lub wyższej kwocie, przed zakończeniem Okresu Ważności Przedpłaty. Każda pojedyncza przedpłata przedłuża Okres Ważności Przedpłaty dla całego salda Konta Full House Stock o okres jednego roku. 

c. Fakturowanie. Każda płatność oraz przedpłata dokonana on-line na Stronie Internetowej powoduje wygenerowanie faktury, według informacji, jakie Użytkownik wprowadził na formularzu rejestracji. Użytkownik uznaje, że opodatkowanie zawieranych transakcji może zależeć od informacji wprowadzonych przez niego na formularzu rejestracji, w szczególności kraju rezydencji. 

 

6. Własność Intelektualna i Autorskie Prawa Majątkowe. 

Każdy Twórca i Dostawca Full House Stock zachowuje w stosownym zakresie wszelkie prawa do dostarczonych Utworów, w szczególności wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa z patentu, prawa ochronne na znaki towarowe, tajemnice handlowe i wszystkie inne prawa własności. Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw do Utworów, za wyjątkiem ograniczonych praw z licencji określonych wyraźnie w Umowie. Jakiekolwiek uprawnienie powstałe po stronie Licencjobiorcy w związku z jakimkolwiek opracowaniem, zmianą, kompilacją lub wykorzystaniem Utworów nie uprawnia Licencjobiorcy do korzystania z Utworów, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie. Licencjobiorca nie nabywa żadnych autorskich praw majątkowych lub równorzędnych praw do Utworów w rezultacie korzystania z Utworów na podstawie Umowy. 

 

7. Oświadczenia i gwarancje. 

Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszej Umowie, Full House Stock gwarantuje, że: 

a. jest należycie uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz udzielenia opisanych w Umowie praw, 

b. korzystanie z Utworów w takiej formie w jakiej zostały dostarczone oraz w zgodzie z niniejszą Umową nie naruszy autorskich praw osobistych i majątkowych twórców Utworów, ani praw do wizerunku osób sportretowanych. 

 

8. Ograniczenie gwarancji. 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego oraz ograniczonej gwarancji złożonej w paragrafie 7 powyżej, Full House Stock zezwala Użytkownikowi na korzystanie ze Strony Internetowej i Utworów w stanie „takim, jakim są”, bez udzielania gwarancji i rękojmi ani żadnego rodzaju zapewnień. Użytkownik rozumie i akceptuje, że korzystanie z Utworów odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Full House Stock oraz jej Dostawcy uchylają się, w odniesieniu do Utworów, od złożenia oświadczeń, zapewnień oraz gwarancji, wyrażonych wyraźnie, dorozumianych lub ustawowych, w tym dorozumianych gwarancji dotyczących wartości handlowej, użyteczności do określonego celu, tytułu prawnego oraz braku naruszeń. Full House Stock nie zapewnia ani nie gwarantuje, że Utwory spełnią wymagania Licencjobiorcy oraz że korzystanie z nich będzie nieprzerwane oraz wolne od błędów. Użytkownik rozumie i przyjmuje całkowite ryzyko dotyczące jakości oraz użyteczności Utworów. W przypadku zaistnienia wad Utworów, Licencjobiorca przyjmuje całkowite ryzyko i całkowity koszt dokonania niezbędnych korekt, a odpowiedzialność Full House Stock, jej, podmiotów powiązanych i zależnych, pracowników, przedstawicieli oraz Dostawców („Podmioty Full House Stock”) zostaje wyraźnie wyłączona. 

 

9. Ograniczenie odpowiedzialności. 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Podmioty Full House Stock nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej zgłaszającej roszczenia za pośrednictwem Licencjobiorcy z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym szkód pośrednich, przypadkowych, specjalnych, moralnych, ustawowych lub wtórnych wynikających lub związanych z niniejszą umową, oraz/lub z możliwością lub brakiem możliwości korzystania z Utworów, bez względu na fakt czy roszczenia te wynikają z naruszenia gwarancji, rękojmi lub zapewnień, braku wartości handlowej, braku tytułu prawnego, naruszenia, użyteczności do określonego celu, deliktu, naruszenia zobowiązań umownych, lub też z jakiegokolwiek innego tytułu. W żadnym przypadku całkowita łączna odpowiedzialność Podmiotów Full House Stock wobec Licencjodawcy lub osoby trzeciej zgłaszającej roszczenia za pośrednictwem Licencjodawcy, mogąca wyniknąć z wykonania Umowy lub z korzystania z Utworów na mocy Umowy, nie przekroczy kwoty pieniężnej faktycznie zapłaconej przez Licencjobiorcę za korzystanie ze stosownych Utworów, bez względu na ilość i rodzaj roszczeń. Powyższe wyłączenia i ograniczenia znajdują zastosowanie bez względu na uznanie Utworów za nie nadawające się do zasadniczego celu. W niektórych systemach prawnych, niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń nie są dozwolone, więc mogą one nie znaleźć zastosowania do Licencjobiorcy. W takich przypadkach odpowiedzialność Podmiotów Full House Stock będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. 

 

10. Utwory prasowe i reportażowe oraz reprodukcje dzieł sztuki („editorial”). 

Specjalne względy etyczne i prawne mają zastosowanie do Utworów obrazujących faktycznie zaistniałe sytuacje, ludzi oraz dzieła sztuki. W przypadku korzystania z takich Utworów Licencjobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny oraz zobowiązany do zwolnienia Podmiotów Full House Stock z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych lub wynikających z dokonanych przez Licencjobiorcę modyfikacji lub zmian w Utworach lub ich opisach. Ponadto Full House Stock rekomenduje wykorzystanie takich Utworów jedynie w materiałach prasowych o charakterze informacyjnym, dotyczącym przedstawianych w Utworach treści, ze względu na brak zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunków osób oraz obiektów. Dla Utworów prasowych, reportażowych oraz reprodukcji dzieł sztuki nie jest możliwe nabycie licencji rozszerzonej. 

 

11. Zezwolenia licencje i zgody. 

Prawa udzielone Licencjobiorcy na mocy Umowy odnoszą się wyłącznie do autorskich praw majątkowych do Utworów oraz – w odniesieniu do Utworów oznaczonych: „Model release: tak” – do praw do wizerunków osób sportretowanych. Prawa udzielone Licencjobiorcy nie zawierają zezwoleń do korzystania z wizerunków osób (w odniesieniu do Utworów oznaczonych: „Model release: nie” lub „brak danych”), miejsc, własności prywatnej (nieruchomości, ruchomości lub innej) lub obiektów przedstawianych w Utworach (w tym utworów chronionych prawem autorskim lub widocznych znaków towarowych), a Full House Stock nie składa w odniesieniu do praw innych niż autorskie prawa majątkowe do Utworów i prawa do wizerunków (dla Utworów oznaczonych: „Model release: tak”) żadnych zapewnień ani gwarancji. Wszystkie Utwory mogą być przedmiotem dodatkowych praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, praw do wizerunku, praw (dóbr) osobistych, praw własności lub innych praw należących do osób trzecich. Wyłącznie Licencjobiorca jest odpowiedzialny za ustalenie, czy wykorzystanie jakichkolwiek Utworów przez Licencjobiorcę wymaga uzyskania zezwolenia lub zgody innej osoby trzeciej lub licencji przyznającej dodatkowe uprawnienia. Wyłącznie Licencjobiorca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zgód, licencji i zezwoleń, które mogą być wymagane dla planowanego przez Licencjobiorcę korzystania z Utworu, w tym, lecz nie ograniczając do: (a) praw od jakiegokolwiek zrzeszenia, związku, organizacji, firmy lub ich pełnomocnika, (b) w przypadku, gdy Utwór zawiera ścieżkę dźwiękową - autorskich praw majątkowych dotyczących kompozycji i/lub tekstu, praw do synchronizacji, praw do wykonania, od właścicieli praw do fonogramów i kompozycji oraz od osób, firm, stowarzyszeń, towarzystw lub korporacji, które mogą kontrolować lub być właścicielami praw do artystycznych wykonań. W razie wątpliwości dotyczących wymogów w odniesieniu do dodatkowych zezwoleń, licencji lub zgód dla danego sposobu korzystania z Utworów, Licencjobiorca powinien zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej. 

 

12. Odszkodowanie. 

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowania nie można wyłączyć, Licencjobiorca zgadza się na zapłacenie odszkodowania, obronę i zwolnienie Podmiotów Full House Stock z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie ich koszty i wydatki związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, w tym zobowiązuje się pokryć uzasadnione honoraria prawników i koszty poniesione przez nich, a związane z obroną przed takimi roszczeniami lub przed nałożeniem takich obowiązków, jeżeli takie roszczenia i obowiązki zostały podniesione i nałożone w związku z: (i) naruszeniem przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy, (ii) modyfikacją przez Użytkownika/Licencjobiorcę jakichkolwiek Utworów lub połączenia i użycia jakiegokolwiek Utworu z jakimkolwiek tekstem lub innym materiałem, (iii) nieuzyskaniem przez Licencjobiorcę jakichkolwiek zezwoleń od osób trzecich, niezbędnych do korzystania z Utworów. 

 

13. Sygnatura i notka o prawach autorskich. 

Jeśli Utwory na korzystanie z których Licencjobiorca uzyskał licencję są wykorzystywane w charakterze redakcyjnym („editorial”), Licencjobiorca zobowiązuje się zamieścić sygnaturę i notkę o prawach autorskich przy każdym opublikowanym Utworze (w formacie: „© nazwisko twórcy / nazwa Dostawcy / Full House Stock”, lub jak określono na Stronie Internetowej w opisie danego Utworu). Bez zgody Full House Stock Licencjobiorca nie będzie usuwał z lub zmieniał w jakichkolwiek Utworach sygnatur, notek o prawach autorskich, znaków wodnych lub innych informacji odnoszących się do zarządzania prawami autorskimi. 

 

14. Wypowiedzenie. 

Full House Stock może wypowiedzieć Umowę w przypadku, gdy Licencjobiorca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jeśli prawo Użytkownika do korzystania ze Strony Internetowej zostanie wypowiedziane na podstawie postanowień innych dokumentów z zakładki Aspekty Prawne, ze skutkiem w momencie dostarczenia Licencjobiorcy pisemnego zawiadomienia. W przypadku wypowiedzenia, Licencjobiorca natychmiast zaprzestanie korzystania z Utworów. Full House Stock zachowuje prawo do zmiany warunków licencji udzielonej mocą Umowy poprzez zastąpienie licencjonowanych Utworów innymi, z jakiejkolwiek przyczyny. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia od Full House Stock, Licencjobiorca nie będzie korzystał z Utworów podlegających zastąpieniu w przyszłych projektach oraz zobowiązuje się podjąć rozsądne kroki w celu zaprzestania korzystania z Utworów w projektach stworzonych uprzednio. 

 

15. Podpis elektroniczny. 

Licencjobiorca uznaje i akceptuje, że każde jego zamówienie Utworów, przesłanie informacji dotyczących konta Użytkownika na Stronie Internetowej oraz przeprowadzenie innej transakcji na Stronie Internetowej w związku z Utworami, powoduje zawarcie Umowy oraz jest wyrażeniem akceptacji postanowień Umowy. 

 

16. Ochrona Utworów. 

Utwory mogą być chronione przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem za pomocą technologii cyfrowego systemu zarządzania prawami. Licencjobiorca zgadza się nie obchodzić oraz nie podejmować prób obejścia takich technologii. Strona Internetowa, poprzez którą można uzyskać licencję i dostęp do Utworów wykorzystuje mechanizmy zabezpieczające, chroniące informacje wprowadzone przez Użytkownika, a korzystanie ze Strony Internetowej podlega Warunkom, które mogą od czasu do czasu być zmieniane według postanowień obecnie w nim zawartych. Każde naruszenie lub próba naruszenia jakichkolwiek komponentów mechanizmów zabezpieczających Strony Internetowej może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

17. Prawo właściwe / Jurysdykcja / Honorarium z tytułu obsługi prawnej.

Jakiekolwiek spory dotyczące niniejszej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu według prawa polskiego, przed sądem właściwym dla siedziby Full House Stock. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji ONZ dotyczącej Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której to zastosowanie zostaje wyraźnie wyłączone. Strony Umowy potwierdzają, że jeżeli inne postanowienia Umowy nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa, jak również wszystkie pozostałe dokumenty z nią związane, w tym zawiadomienia, będą sporządzane na piśmie w języku polskim. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Full House Stock a Licencjobiorcą związanego z naruszeniem Umowy, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz Full House Stock, Full House Stock będzie mieć prawo do otrzymania od Licencjobiorcy zwrotu poniesionych przez Full House Stock kosztów sądowych i prawnych, w tym do odzyskania honorariów dla prawników i ekspertów prawnych, kosztów sądowych oraz innych wydatków poniesionych z tytułu obsługi prawnej. 

 

18. Pozostanie w mocy.

Postanowienia Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu, odstąpieniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu licencji na poszczególne Utwory, udzielonych na mocy Umowy.